Lauku partnerība „Sēlija” izsludina LEADER projektu konkursa 10. kārtu

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā – MK Noteikumi Nr.590).

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2021. gada 18. decembra līdz 2022. gada 18. janvārim

Sludinājuma kopsumma

10.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 
707 909,44 EUR

1. Rīcība „Darbs un pārticība”, (mērķis: Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai) – 
400 445,08 EUR

4. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide”, (mērķis: Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības palielināšanai) – 
122 688,11 EUR

6. Rīcība “Veselīga dzīves vide”, (mērķis: Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un veselīgu dzīvesveidu) – 
172 381,10 EUR

10. Rīcība “Apmācību nodarbības”, (mērķis: Atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas sabiedrības attīstību) - 
12 395,15 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”
Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

Kontaktinformācija un konsultācijas

Gvido Liepiņš, Tālr. 29283474, e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv
Kristīna Rubina - Apinīte, Tālr.28709990, e-pasts: martaskalns@inbox.lv
mājaslapas adrese: www.partneribaselija.lv

Papildus informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva saņemšanai var iepazīties:

Projektu iesniegšana

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

 

Rīcība

1. Rīcība „Darbs un pārticība”

Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa

50 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
50 000 EUR - projektiem, kuros tiek iegādāti stacionārie pamatlīdzekļi un/vai veikta būvniecība, vienkāršota atjaunošana.
50 000 EUR - projektiem, kuros tiek iegādāti pārvietojamie pamatlīdzekļi.

Atbalsta intensitāte

70% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kopprojektiem – 80%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.1. punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Atbalsts nelauksaimnieciskajai uzņēmējdarbībai, sociālajai uzņēmējdarbībai, NVO saimnieciskās darbības attīstībai, darbinieku produktivitātes kāpināšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei. Citi pasākumi, kas atbilst konkrētās rīcības un LEADER programmas būtībai un nav pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

Rīcība

4. Rīcība „Sakārtota un droša dzīves vide”

Atbalsta pretendents

Atbilstošais projekta iesniedzējs šai rīcībā ir pašvaldība.

Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa

27 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana; drošības pasākumi, kas palielina pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību.

 

Rīcība

6. Rīcība „Veselīga dzīves vide”

Atbalsta pretendents

Atbilstošais projekta iesniedzējs šai rīcībā ir biedrības un nodibinājumi.

Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa

25 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības, vides izglītības aktivitātēm.
Kā arī dabas tūrisma infrastruktūra, dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana.

 

Rīcība

10. Rīcība „Apmācību nodarbības”

Atbalsta pretendents

Atbilstošais projekta iesniedzējs šai rīcībā ir biedrības un nodibinājumi.

Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa

2 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Apmācību nodarbību organizēšana biedrībām un nodibinājumiem savas specifiskās darbības jomās. Atbilstošais projekta iesniedzējs šai rīcībā ir biedrības un nodibinājumi.

 

Informējam, ka ir jaunas projekta iesnieguma veidlapas EPS sistēmā!

MK not. 590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Sludinājums (ar grozītajiem vērtēšanas kritērijiem pārejas periodam 2021-2022)

Aktuālā  SVVA Stratēģija – ar pārejas perioda grozījumiem

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R1

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R4

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R6

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R10

Palīgs cenu aptaujas veikšanai

PROJEKTA IESNIEGUMS UN VISA AR TO SAISTĪTĀ DOKUMENTĀCIJA TIEK SNIEGTA TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ EPS SISTĒMĀ!

Palīgmateriāli jaunās projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un cita skaidrojošā metodika atrodama šeit:

Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, zem sadaļas “Rokasgrāmatas”

Konsultācijas par projekta sagatavošanu aicinām veikt attālināti – nodrošināsim zoom pieejas saiti vai pa tālruni:

Administratīvais vadītājs Gvido Liepiņš – 29283474

Projektu koordinatore Laura Stalīdzāne - 28625489