Biedrības “Sēlijas laivas” stāstu atzīst par iedvesmojošāko Eiropas lauku parlamenta konkursā

Joprojām ir grūti noticēt šai atzinībai! Esam ļoti pārsteigti un ļoti priecīgi par novērtējumu Eiropas mērogā. Ja mums jautā, kā mēs uzvarējām - nevaram to atbildēt. Mēs tikai zinām, ka strādājam no sirds, darām lietas, kas mums pašiem ļoti patīk. Mums patīk piedalīties dažādos interesantos projektos un konkursos - šoreiz tas bija starptautisks konkurss saistībā ar rudenī gaidāmo 4. Eiropas lauku parlamentu, kurā varēja piedalīties nevalstiskās organizācijas ar savu stāstu par labo praksi, īstenotajiem projektiem, iniciatīvām par lauku kopienas attīstību, ko virzījuši iedzīvotāji vai iedzīvotāju virzītām iniciatīvām, kas ārēju faktoru ietekmes rezultātā nav bijušas veiksmīgas. Mēs izvēlējāmies pirmo variantu, jo pašiem šķita, ka biedrība “Sēlijas laivas” ir īsts veiksmes stāsts par atbalstu, par sadarbības attīstīšanu un jaunas kopienas veidošanu Aknīstē un tās apkārtnē. Mēs patiesi priecājamies, ka esam uzvarējuši un varēsim doties uz Spāniju rudenī, lai tur stāstītu savu stāstu. Paldies visiem, kas mums tic, atbalsta un palīdz. Esam gandarīti būt šeit un darboties!

Biedrības “Sēlijas laivas” vārdā Santa Šmite

Zemāk mūsu konkursa stāsts angliski un latviski:

Collaborative river cleanup days in the countryside of Latvia – a success story about daring, support from fellow men, voluntary work and desire to break down stereotypes

A year ago I and my family moved from the capital city to the countryside, to my birthplace. The idea that had been in our minds for a long time finally became a decision. We have always been lovers of active recreation so decision to work in this direction seemed natural. We saw a great chance in the river that flows through my native town, and as one of our favorite pastimes is boating, developing boating culture was a logical step towards our aim. Whenever time permitted, we spend it boating by Dienvidsusēja but soon we understood that the river had to be cleaned up from fallen trees in order to be ready to welcome other boating enthusiasts. Said and done. Following the current events of Aknīste Municipality we applied for the initiative project for citizens with our river cleanup idea. The aim of this project is to support the locals’ ideas in improving the environment and general life conditions. Our project was supported and we received a 500 euro grant in order to bring our idea to life. As soon as the results were announced, we started organizing collaborative river cleanup days. It was the middle of summer when people are busy working in their farms and attending cultural events so we did not expect many of them to be responsive. But the results were notable. 25 people participated during the first two cleanup days. Taking in consideration that the total amount of inhabitants is 3800, this number is worthy of mention. Even ladies took part although it was a hard physical work. Bravo, Latvian women!

Overall, several river cleanup events took place, cleaning up a 5 km long distance which equals to a 1.5 hour boating route which was available to the participants straight after cleaning it. The first boaters were the river cleaning volunteers and their families. They were so proud of their work telling others – “Look, I cut down this tree, I pulled this log out!” Pleasure and pride for oneself and others! Those who did not take part in cleaning up process are not so eager because in the countryside it takes a long time for a new idea to settle down and no marketing campaigns work here. Word-of-mouth advertising is the most effective here. That’s what we hope for!

The main project benefits:

1. A brand new type of active recreation is available in Aknīste municipality – boating and wading (walking in river). During the warm period we can enjoy the river and the stream, during not so warm periods we can wade in the river or walk along its banks and continue enjoying the goods of nature for free.

2. The stereotype that the river is an obstacle that cannot be used for active recreation has been broken down.

3. We proved that active recreation on water can be attractive, accessible and exciting at any age – the youngest boater was 1.5 years old and the oldest – 60 years old.

4. We make voluntary work popular by investing collaborative work, which is beneficial for the public as the environment becomes tidier and visually enjoyable.

5. We offer a different viewpoint – familiar landscape can evoke completely new feelings when observed from the boat.

6. Registration of society. This legal form allows to attract investments and to get the necessary popularity more easily than individual work.

Active work and registration of society gave us the necessary publicity which was reinforced by three publications in the regional newspaper. Boats of Selonia are already recognized in the neighboring municipalities - when calling them to talk about partnership, we hear “oh, yes, we have heard of you!” What a pleasure! Popularity will help us move forward because our aim for this year is to clean up 40 km of the river crossing the boundaries of three municipalities and ending the long-lasting non-cooperation. We are ready for big challenges! Will you keep your fingers crossed for us?

Santa Šmite Member of NGO “Boats of Selonia” 25.02.2019.

Upes sakopšanas talkas Latvijas laukos – veiksmes stāsts par uzdrošināšanos, līdzcilvēku atbalstu, brīvprātīgo darbu un vēlmi lauzt stereotipus

Pirms gada ar ģimeni no galvaspilsētas pārcēlāmies uz laukiem, uz manu dzimto pusi. Lēmums, kas ilgi bija briedis, beidzot tika realizēts. Pirms pieņēmām šo lēmumu, domājām, kāda būs mūsu nodarbošanās. Tā kā esam aktīvās atpūtas cienītāji, sapratām, ka strādāsim šajā virzienā. Mazpilsētā uz kuru pārcēlāmies, cauri plūst upe – sapratām, ka tā ir mūsu iespēja. Paši labprāt laivojam, tādēļ loģiskas šķita darbības, kas saistītas ar laivošanas kultūras attīstīšanu. Paši, cik vien bija laiks, laivojām pa Dienvidsusēju, bet ātri vien sapratām, lai upi varētu piedāvāt laivošanas cienītājiem, nepieciešams to iztīrīt no pārkritušajiem kokiem. Sacīts, darīts! Sekojot līdzi Aknīstes novada aktualitātēm, pieteicām savu upes sakopšanas ideju pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu projektā. Projekta mērķis ir atbalstīt vietējo iedzīvotāju idejas vides labiekārtošanā un vietējās kopienas dzīves uzlabošanā. Mūsu iesniegtais projekts guva atbalstu šajā konkursā. Ieguvām 500 eiro grantu savas idejas realizēšanai. Tiklīdz uzzinājām konkursa rezultātus, sākām izziņot upes sakopšanas talkas. Nezinājām, ko gaidīt, jo vasaras vidū, kad notiek daudz un dažādi pasākumi, cilvēki strādā savās saimniecībās, aicināt strādāt bez atlīdzības fiziski smagu darbu - nebija lielu cerību, ka cilvēki atsauksies. Tomēr sasniegumi bija vērā ņemami. Pirmā talka notika divas dienas pēc kārtas ar 25 cilvēku dalību, kas priekš maza novada ir atzīstams rādītājs. Talkās piedalījās par dāmas! Bravo, Latvijas sievietēm!

Kopumā bija vairākas talkas, kopumā iztīrot 5 kilometru garu upes posmu, jeb 1,5 stundas garu laivošanas maršrutu, ko arī piedāvājām uzreiz pēc talkām. Galvenie laivotāji bija talcinieki un viņu ģimenes. Talcinieki lepni rādīja – “skatieties, šeit es zāģēju, šeit es vilku to baļķi ārā!”Lepnums un prieks ne tikai pašam, bet arī citiem! Tie, kas nepiedalījās talkās gan nesteidzas laivot, jo laukos jaunas iniciatīvas iedzīvojas palēnām, un nekāda mārketinga kampaņa te nestrādā. Galvenā reklāma ir no mutes mutē.. Uz to arī ceram!

Galvenie projekta ieguvumi:

  1. Jauna aktīvās atpūtas veida ieviešana Aknīstes novadā - laivošana un krastings (brišana pa upi). Siltajā periodā sēžamies laivā un baudām upi, pārējā laikā brienam gar vai pa upi, turpinot baudīt to, ko piedāvā daba.
  2. Stereotipu laušana - upe nav traucēklis un tā ir izmantojama aktīvajai atpūtai.
  3. Aktīvās atpūtas popularizēšana - pierādījām, ka aktīvā atpūta uz ūdens ir pievilcīga, pieejama un aizraujoša visos vecumos - jaunākajam laiviniekam bija 1,5 gads, vecākajam - 60 gadi.
  4. Brīvprātīgā darba popularizēšana - ieguldot kopīgu darbu, iegūst visa sabiedrība un apkārtējā vide kļūst sakoptāka, vizuāli baudāmāka.
  5. Cita skatupunkta piedāvāšana - iesēžoties laivā iegūstam pavisam citas izjūtas par sen zināmām ainavām.
  6. Biedrības reģistrēšana - šī juridiskā forma ļauj vieglāk piesaistīt investīcijas un nepieciešamo atpazīstamību vairāk kā darbojoties individuāli.

Aktīvā darbība un biedrības reģistrēšana deva popularitāti, ko paspilgtināja publikācijas reģionālajā laikrakstā. “Sēlijas laivas” pazīst arī kaimiņu novados, jo zvanot citām kaimiņu novadu biedrībām, lai runātu par iespējamo sadarbību viņi saka: “esam par jums lasījuši”. Lielāku gandarījumu nevar vēlēties! Atpazīstamība sabiedrībā ļaus mums darboties tālāk, jo šī gada plāns ir iztīrīt upi 40 kilometru garumā, pārvarot trīs novadu robežas..un laužot iesīkstējušo pārrobežu ne sadarbību. Esam gatavi lieliem izaicinājumiem! Turēsiet īkšķus par mūsu izdošanos?

Biedrības “Sēlijas laivas” vārdā Santa Šmite
25.02.2019