Apstiprināts
ar “LP Sēlija” padomes
16.01.2019. sēdes lēmumu
Protokols nr.1/2019

2019. gada Biedrību iniciatīvu konkursa

NOLIKUMS

I. Nolikuma mērķis

1. Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursa mērķis ir atbalsta sniegšana biedrībām, kuras ir Lauku partnerības “Sēlija” dalīborganizācijas, kas veic pastāvīgu darbību partnerības teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes un Salas novadā, kā arī veicināt biedrību atpazīstamību, to lomas palielināšanu vietējā sabiedrībā.

II. Vispārīgie noteikumi

2.1. Konkursā var piedalīties biedrības, kuras darbojas Lauku partnerības “Sēlija” teritorijas novados un kuras ir partnerības dalīborganizācijas.

2.2. Atbalsts biedrības iniciatīvām nedrīkst pārsniegt EUR 200,-

2.3. Viena organizācija šai konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu.

2.4. Projekta pieteikumā iekļauto aktivitāšu skaits nav ierobežots.

2.5. Kopējā konkursam paredzētā summa 2019. gadā ir EUR 2000,-

2.5. Iniciatīvu atbalsta gadījumā Lauku partnerība “Sēlija” piešķir līdzekļus šādām izdevumu pozīcijām: samaksa nodarbību vadītājiem; aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie materiāli, pakalpojumi un inventārs, tai skaitā – kafijas pauzes izdevumi, ja tas nepieciešams; transporta izdevumi aktivitāšu norises nodrošināšanai. Līdzekļi netiek piešķirti telpu remontam, pamatlīdzekļu iegādei, administratīvā personāla atalgojumam un organizācijas ikdienas izdevumu segšanai.

III. Projektu aktivitātes

3.1. Lauku partnerība nosaka šādas prioritārās aktivitātes:

- pasākumi, kas veicina biedrības atpazīstamību, tās lomas palielināšanu vietējā sabiedrībā , piemēram, informācijas stendi, talkas, konkursi, radošās darbnīcas, diskusijas.

IV. Projektu iesniegšana

4.1. Biedrības projektus iesniedz no 2019. gada 1.marta līdz 1.aprīlim elektroniski, ieskenētus vienā failā, sūtot Skaidrītei Medveckai uz e-pasta adresi sk_medvecka@inbox.lv ar norādi „ Biedrību iniciatīvu projektu konkursam”.

4.2. Projekti, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti, izņemot gadījumus, ja nav saņemts konkursam atbilstošu pieteikumu skaits un radies finanšu līdzekļu pārpalikums.

4.3. Lai piedalītos projektu konkursā, biedrībai jāiesniedz:

- projekta pieteikums un izmaksu tāme (pielikums Nr.1);

- organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;

- organizācijas vadītāja un projekta koordinatora CV, speciālistu CV (ja nepieciešams).

V. Biedrības projekta aktivitāšu īstenošanas un atskaites iesniegšanas laiks ir līdz 2019.gada 15. decembrim.

VI. Vērtēšanas komisija

6.1.Biedrību pieteikumus izskata Lauku partnerības “Sēlija” padome.

6.2.Komisija izskata iesniegtos pieteikumus, un veic to vērtējumu, sākotnēji identificējot tos pieteikumus, kas atbilst atbalsta sniegšanai – organizācija ir Lauku partnerības “Sēlija” dalīborganizācija, visas aktivitātes tiek realizētas tās teritorijā, iesniegums un to pavadošie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši noteikumu prasībām.

6.2.Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek sakārtoti prioritārā secībā. Pirmām kārtām līdzekļi tiek piešķirti biedrībām, kuru pieteikumi guvuši augstāko darba grupas novērtējumu.

6.3.Ja nepieciešams, komisija var lūgt biedrību iesniegt papildus informāciju, kā arī uzaicināt tās pārstāvi piedalīties darba grupas sēdē un sniegt papildus paskaidrojumus, kā arī piešķirt daļēju finansējumu projekta īstenošanai.

6.4.Gadījumos, kad darba grupas viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par līdzvērtīgiem, kā papildus kritēriji izvirzāmi:

- iniciatīva tiek īstenota no attiecīgā novada centra attālākā vietā;

- iesaistīto dalībnieku skaits;

- iniciatīvas īstenošanā tiek iesaistīti jaunieši;

- iniciatīvas ilgtspējas nodrošinājums, tās attīstības perspektīvas.

6.5. Komisija iesniedz projektu izvērtēšanas protokolu Lauku partnerības administrācijai, kas atbild par līgumu slēgšanu ar atbalstīto projektu ieviesējiem.

VII. Budžetā apstiprinātie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz biedrību norādīto kontu pēc komisijas lēmuma pieņemšanas un vienošanās noslēgšanas starp Lauku partnerību un biedrību.

VIII. Atskaišu un pārskatu sniegšanas kārtība:

8.1. Ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc konkrētās iniciatīvas īstenošanas datuma biedrība iesniedz Lauku partnerībai “Sēlija”: saturisko pārskatu brīvā formā par iniciatīvas īstenošanu un finanšu atskaiti par iniciatīvas īstenošanu. Saturiskajam pārskatam pievieno: foto materiālus, preses publikācijas, apmeklētāju atsauksmes, u.c. materiālus, kas apliecina iniciatīvas norisi.

8. 2. Ja biedrība nav savlaicīgi iesniegusi nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai arī šie dokumenti ir nepilnīgi sagatavoti, Lauku partnerība neizskata turpmākos biedrības iesniegumus atbalsta saņemšanai līdz brīdim, kamēr tiek iesniegta atbilstoši sagatavota dokumentācija.

8.3. Lauku partnerība var veikt neatbilstoši izmantoto līdzekļu piedziņu no projekta īstenotāja, saskaņā ar noslēgto līgumu.

1.pielikums

PIETEIKUMS

Lauku partnerībai “Sēlija”

Biedrību iniciatīvu atbalstam.

 

Informācija par organizāciju

Organizācijas nosaukums

 

Organizācijas juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, bankas konta rekvizīti, tālrunis, e-pasts

 

Darbības veids, līdzšinējās darbības apraksts ( līdz 2000 rakstu zīmēm)

 

Plānotās iniciatīvas kopsavilkums

Iniciatīvas mērķis:

Īstenošanas laiks un vieta:

Īstenošanas apraksts, norādot konkrētus pasākumus, to ilgumu, pasākumu vai nodarbību vadītājus (līdz 3000 rakstu zīmēm)

Iesaistītā mērķauditorija – mērķa grupas un skaits (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

Prognozētie rezultāti (līdz 3000 rakstu zīmēm)

 

 

 

 

Iniciatīvas budžets

Nr.

Izdevumu pozīcija

Aprēķins

Partnerībai pieprasītā summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

Z.V. ______________________ _____________________________

(vadītāja paraksts) (paraksta atšifrējums)

NVO_konkursa_nolikums_2019.doc

 

 

Saistītie raksti:

NVO iniciatīvu konkursa rezultāti

Biedrība “Holista” iegādājusies pulsometrus savas darbības kvalitātes uzlabošanai

Kulinārais festivāls 2019 Atašienē

Kvalitatīva reklāma Mīļdzīvnieku biedrības darbības popularizēšanai

Dabai draudzīga atpūta uz ūdens Aknīstes novadā

 

Vairāk sadaļā - NVO iniciatīvu konkurss