Dabai draudzīga atpūta uz ūdens Aknīstes novadā

Biedrība “Sēlijas laivas” šī gada pavasarī piedalījās biedrības “Lauku partnerība Sēlija” NVO iniciatīvu konkursā, piesaistot 200 eiro lielu finansējumu. Projekta gaitā izstrādājām estētisku, viegli saprotamu un uztveramu logo, kas sniedz informāciju par biedrību un tās darbību. Biedrības vizuālās identitātes stiprināšanai iegādājāmies īspiedukņu kreklus ar biedrības logo un nosaukumu. Noorganizējām pasākumu ar dabas draugu Edgaru Ražinski, kompānijas 25wolves dibinātāju. Notika publiska lekcija par dabas tūrismu un upes sakopšanas paraugdemonstrējumiem (sakopšanas talku) Dienvidsusējas upē Aknīstes novada teritorijā. Pasākums bija atvērts ikvienam interesentam neatkarīgi no vecuma. Kopumā pasākumu apmeklēja 25 personas, sociālajos medijos pasākumu vēroja aptuveni 300 personas. Projekta ietvaros iegādājāmies upes sakopšanai nepieciešamo inventāru: drošības vesti, lai pēc iespējas mazinātu ar upes sakopšanu saistītus riskus talkotājiem, vienlāpstiņas airus labākai manevrēšanai pa upi, kā arī inventāru veiksmīgai koku izvilkšanai no ūdens - peldošās virves.

Ar šī projekta starpniecību:

  • veicināta biedrības atpazīstamība - šajā vasarā rīkojot upes sakopšanas talkas Viesītes novadā bija salīdzinoši vieglāk sapulcināt talciniekus. Šovasar tika rīkoti vairāki pasākumi, kas bija labi apmeklēti, jo esam jau ieguvuši sava veida atpazīstamību;

  • veidota iedzīvotāju iesaiste un izglītošana par dabas procesiem, veicināts lokālpatriotisms un vides apziņa. Dabas lekcijas un talkas laikā kopīgiem spēkiem ar pasākuma apmeklētājiem sakopām vienu Dienvidsusējas posmu, tādējādi padarot upi brīvāk laivojamu. 
  • pilnveidots biedrības tēls, ļaujot labāk identificēties starp citām biedrībām;
  • sniegts pozitīvs pienesums biedrības tēla un darbības turpmākajā pilnveidošanā.

 

Projekta aktivitātes nevarētu notikt bez biedrībai “Lauku partnerība Sēlija” finansiāla atbalsta. Paldies par iespēju! Paldies arī Solvitai Kuklei, Edgaram Ražinskim, visai “Sēlijas laivas” komandai par sadarbību. Paldies Aknīstes novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktorei Evijai Ķiķēnai par iespēju izmantot centra telpas pasākuma rīkošanai. Paldies visiem talkotājiem/laivotājiem par ieguldīto darbu un emocionālo piepildījumu visas dienas garumā!

Biedrības „Sēlijas laivas” vārdā Santa Šmite