Noslēgusies Lauku partnerības “Sēlija” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas 6.kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Lauku partnerībā „Sēlija” 6. kārtas projektu konkursā no š.g. 03.maija līdz 03.jūnijam tika saņemti 38 projektu iesniegumi. Rīcību ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Ir pabeigta iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un projekti tika sarindoti pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem. Rindojumu var apskatīt arī LAD mājas lapā .

Lauku partnerības “Sēlija” SVVA padome ir pieņēmusi lēmumuekonomiskajā sadaļāatbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvāmpar partnerības stratēģijai atbilstošiem atzīt visus 16 iesniegtos pieteikumus: 1.rīcībā “Darbs un pārticība” 11 projekti un 2. rīcībā “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana” 5 projektu pieteikumi, tomēr 2 no tiem tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R1.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R2.

SVVA padome ir pieņēmusi lēmumu sabiedriskā labuma sadaļā – atbalsts vietas potenciāla attīstības iniciatīvām – par partnerības stratēģijai atbilstošiem atzīt 21 projekta pieteikumu no 22 iesniegtajiem – 1 projekts tika noraidīts kā neatbilstošs MK noteikumu Nr. 590 nosacījumiem.

4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide” pozitīvs lēmums iesniegtajiem 3 projektu pieteikumiem. 5.rīcībā “Vienota tēla veidošana LP Sēlija teritorijā” pozitīvs lēmums iesniegtajam stratēģiskajam projektam. 6.rīcībā “Veselīga dzīves vide” negatīvs vērtējums 1 no iesniegtajam 2 projektiem.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R4.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R5.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R6.

Lielākā konkurence starp projektiem bija sociālajām aktivitātēm veltītajā 7.rīcībā “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”, kurā no 7 iesniegtajiem pieteikumiem finansējuma trūkuma dēļ tika noraidīti 4 pieteikumi un 1 pieteikuma īstenošanai pieejams daļējs finansējums. Kultūras aktivitātēm veltītajā 8. rīcībāSpilgta un apgarota dzīves vide no iesniegtajiem 5 projektu pieteikumiem 3 tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R7.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R8.

Pozitīvi SVVA padomes lēmumi 9.rīcībā“Radošās rezidences” iesniegtajam projektam un 10. rīcībā “Apmācību nodarbības” iesniegtajiem 3 projektu pieteikumiem.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R9.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R10.

Partnerības SVVA padomes lēmumi 03.jūlijā projektu pieteicējiem tika izsūtīti pa pastu vai izsniegti klātienē.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un, saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.