Biedrība „InSpe“ realizējusi projektu „Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas“

Biedrība „InSpe” ir pabeigusi projekta “Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas “ (Nr. 2020/AL24/8/A019.22.02/2) realizāciju.

Projekts 2020. gadā tika iesniegts un apstiprināts Biedrībā Lauku partnerība „Sēlija” izsludinātā atklātā projektu konkursā 8. kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6. rīcībā “Veselīga dzīves vide” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas – 24 691,45 EUR EUR, publiskais Lauku atbalsta dienesta finansējums – 22 222,31 EUR, 2 469,14 EUR Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējums. Ekrāna uzstādīšanu veica SIA “LED DIZAINS”, savukārt saules paneļu sistēmu - AS “LATVENERGO”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi uzstādīt publiski pieejamu āra LED video ekrānu Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas, tā veicinot veselīga dzīvesveida un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, pakalpojumu pieejamību, to kvalitāti, informācijas sasniedzamības uzlabošanu, kā arī iedzīvotāju drošumspēju palielināšanu.

Rezultātā, Kūku ciemata centrā tika uzstādīts āra LED video ekrāns,  kas ļaus iedzīvotājiem būt informētiem, kopīgi skatīties filmas, sporta pārraides, koncertus, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti ne tikai pilsētās, bet arī lauku teritorijā. Šīs projekts uzlabos kultūras / sporta pasākumu saturisko piedāvājumu, veicinās iedzīvotāju informētību, vienlaicīgi sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Ekrāns var darboties no saules paneļu saražotās enerģijas/elektrības. Tas pirmkārt, ļauj samazināt energoatkarību. Otrkārt, saules enerģija ir ļoti drošs enerģijas avots no investīciju viedokļa, jo pārskatāmā nākotnē netiek prognozēta tās izzušana tā kļūstot par galveno enerģijas avotu, pateicoties tās potenciālam un priekšrocībām. Būtiski, ka saules baterijām vai saules kolektoriem praktiski nav nekādu uzturēšanas un apkalpošanas izmaksu.

Ņemot vērā situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un ar to saistītos ierobežojumus, šī projekta rezultāts ir labs risinājums dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem, izklaidēties, radīt vairāk jautrības, saliedēties un socializēties, reizē popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Liels prieks ka Krustpils novada Kūku pagasta Kūkās tiks izveidots jauns brīvā laika pavadīšanas objekts! Paldies projekta atbalstītājiem un finansētājiem! Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizēšanā!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Biedrības “InSpe” valdes locekle

Jeļena Hnikina