Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” īsteno AIF projekta 3. aktivitāti

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” ir īstenojusi Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projekta “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” darbības pilnveidošana un stiprināšana” (Nr.AIF/2022/KAPAC2/018) 3. projekta aktivitāti “Biedrības Zīmola un identitātes stratēģijas izstrāde, komunikācijas plāna 2023.-2025.g. izstrāde un ieviešanas uzsākšana.”

Aprīļa mēnesī tika organizētas aptaujas anketas par biedrības nosaukuma un zīmola maiņu. Vairākums respondentu atbalsta biedrības zīmola un nosaukuma maiņu,  līdz ar to tika izstrādāta jauna identitātes stratēģija, kas ietver sevī jaunu nosaukumu un logo variantus.

Sarunu laikā tika diskutēts par biedrības tēlu kopumā, vērtībām, ko jaunais zīmols reprezentētu. Tika izvērtēti visvairāk atbilstošie varianti pie kuriem tiks strādāts turpmāk.

Šīs aktivitātes īstenošanas rezultātā primāri tiks veicināta biedru spēja veidot efektīvu iekšējo komunikāciju un biedru vidū aktualizēta individuāla atbildība par ārējās komunikācijas saturu. Tādejādi tiks veicināts paštēls, veidosies kopīga izpratne par biedrības identitāti, kas sekmēs biedrības darbu ilgtermiņā.