Uzlabota Zasas muižas parka infrastruktūra

Jēkabpils novada pašvaldība ir realizējusi projektā Nr. 18-05-AL24-A019.2202-000004 “Zasas vēsturiskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana” plānotās aktivitātes, radot pievilcīgu un pieejamu vidi Zasas muižas parkā tā bioloģiskās daudzveidības izzināšanai, ainaviskās vērtības novērtēšanai, dažādu aktivitāšu realizēšanai un dabas tūrisma attīstībai.

Zasas muižas parkā tika veikti sekojoši labiekārtošanas darbi: esošās koka lapenes atjaunošana “Cukurkalniņā”, divu jaunu lapeņu uzstādīšana, esošās atpūtas zonas “Sēnīte” atjaunošana, esošās mūra sienas fragmenta – Zasas muižas parka vārtu atjaunošana atpūtas zonā pie “Baltā dīķa”, āra sauso tualešu izbūve, informatīvā stenda, soliņu ar atkritumu urnām un norāžu zīmju pie objektiem uzstādīšana.

Labiekārtošanas darbus Zasas muižas parkā veica SIA “ML kreativ”. Būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs no SIA “BUVKON”.

Pašvaldība noslēdza līgumu ar patentmaksas maksātāju Haraldu Gertu, kura izpildes rezultātā tika izveidots vides objekts “Zasa – stāstu sazobe” un uzstādīts Zasas muižas parkā.

Projekta kopējās izmaksas 58 925,44 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 11100,31 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 47 825,13 EUR.

Zasas muižas parka infrastruktūras uzlabošana ir viens no priekšnoteikumiem kompleksa kvalitatīva tūrisma pakalpojuma attīstībai Zasas ciemā un novadā kopumā.

Esiet laipni gaidīti Zasas muižas parkā!

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Projekta vadītājs Kristaps Tēts.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Zasā uzlabota Zasas muižas parka infrastruktūra