"Lauku partnerība Sēlija" izsludina LEADER projektu konkursa 12. kārtu

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” paziņojums

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakš pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakš pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā – MK Noteikumi Nr.590).

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2023. gada 8.septembra  līdz 2023. gada 8.oktobrim

Sludinājuma kopsumma

             12.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums -                                                132 249,90 EUR

 

1. Rīcība „Darbs un pārticība”, (mērķis: Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai,

   vietējās produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai) –                                     92 881,23 EUR

6. Rīcība “Veselīga dzīves vide”, (mērķis: Atbalstīt dabas resursu

     mērķtiecīgu pielietojumu  un veselīgu  dzīvesveidu) –                                           39 368,67 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet nepārsniedzot 2025.gada 1.septembri. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet nepārsniedzot 2025.gada 1.septembri.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”  

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

Kontaktinformācija un konsultācijas

Marta Cinglere, Tālr. 27731161, e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv

Kristīna Rubina - Apinīte, Tālr. 28709990, e-pasts:  partneriba.selija@inbox.lv

mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Papildus informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva saņemšanai var iepazīties:

 • Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” birojā: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, Ābeļu pagasta pārvaldes 2.stāvā ;
 • biedrības mājas lapas: www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER 2014.-2020.” : https://www.partneribaselija.lv/lv/leader-2014-2020/ ;
 • Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/ .

Projektu iesniegšana

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 

 

 

Rīcība

1. Rīcība „Darbs un pārticība”

Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa 

20 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

20 000 EUR -  projektiem, kuros tiek iegādāti stacionārie pamatlīdzekļi un/vai veikta būvniecība, vienkāršota atjaunošana.

20 000 EUR - projektiem, kuros tiek iegādāti pārvietojamie pamatlīdzekļi.

Atbalsta intensitāte

70% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kopprojektiem – 80%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.1. punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Atbalsts nelauksaimnieciskajai uzņēmējdarbībai, sociālajai uzņēmējdarbībai, NVO saimnieciskās darbības attīstībai, darbinieku produktivitātes kāpināšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei. Citi pasākumi, kas atbilst konkrētās rīcības un LEADER programmas būtībai un nav pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

 

Rīcība

6. Rīcība „Veselīga dzīves vide

Atbalsta pretendents

Atbilstošais projekta iesniedzējs šai rīcībā ir biedrības un nodibinājumi.

Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa

20 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības, vides izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas tūrisma infrastruktūra,  dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana.

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS  KRITĒRIJI

Kopējais minimālais punktu skaits, kāds jāiegūst, lai projekts saņemtu pozitīvu atzinumu, ir:

 1. 1. rīcības projektiem -  11 punkti: 4 punkti vispārīgajos kritērijos, 3 punkti kvalitātes kritērijos un 4 punkti specifiskajos kritērijos;
 2. 4., 6., un 10. rīcības projektiem -  10 punkti: 4 punkti vispārīgajos kritērijos, 3 punkti kvalitātes kritērijos un 3 punkti specifiskajos kritērijos.

1. Vispārīgie kritēriji (attiecas uz visām rīcībām)

Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti, vai „neatbilst” – 0 punktu. Saņemot 0 punktus šai kritērijā, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts.

Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem vispārīgo kritēriju  kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 4 punkti.

Projekts tiek realizēts partnerības darbības teritorijā, izņemot MK Noteikumu Nr.590. „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 13.2. punktā norādītās darbības

 

Projekta aktivitātes atbilst mērķim un rīcības aktivitātēm

 

 

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji (attiecas uz visām rīcībām)

Kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tiek piešķirts sekojošs punktu skaits: 2 punkti – pilnībā atbilstoši; 1 punkts – daļēji atbilstoši; 0 punkti – neatbilstoši.

Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 3 punkti.

 

Nr.

KRITĒRIJS

VĒRTĒJUMA GRADĀCIJA SKALĀ 0 – 2 PUNKTI

ATBILSOTOŠĀS PROJEKTA PIETEIKUMA SADAĻAS

1.

Projekta kopējā loģiskā uzbūve

 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas plānotās aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi :

 1. projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes ir atbilstošas tās risinājumam – 2 punkti;
 2. projektā daļēji aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes  ir daļēji atbilstošas tās risinājumam – 1 punkts;

Projektā esošā situācija un aktivitātes ir nepilnīgi aprakstītas, vai nav aprakstītas vispār  – 0 punkti.

19.2.1. aktivitātes projektiem:

A.1. Darbības apraksts

B.2. (Projekta apraksts)

19.2.2. aktivitātes projektiem:

A.1. Darbības apraksts

B.2. (Projekta apraksts)

2.

Apzināta projekta vajadzība, skaidra projekta ideja

 

Projektā skaidri definēta projekta nepieciešamība un uzskatāmi norādīts izvēlētās ieceres pamatojums, definējot saikni ar iesniedzēja līdzšinējo darbību vai pamatojot jauna darbības virziena izveides nepieciešamību :

 1. Projekta nepieciešamība ir skaidri definēta, pilnībā norādot saikni ar līdzšinējo darbību vai arī pamatojot jauna darbības virziena izveides nepieciešamību –2 punkti;
 2. Projekta nepieciešamība nav pietiekami izsmeļoši aprakstīta, iecere tikai daļēji ir saistīta ar iesniedzēja līdzšinējo darbību; jauna darbības virziena izveidei ir tikai daļējs pamatojums – 1 punkts;

Projekta nepieciešamība ir nepietiekami pamatota, nav norādīta saikne ar iesniedzēja līdzšinējo darbību un pamatojums jauna darbības virziena izveidei – 0 punkti.

19.2.1. aktivitātes projektiem:

B.1. (Projekta mērķis)

B.2. (Projekta apraksts)

19.2.2. aktivitātes projektiem:

B.1. (Projekta mērķis)

B.2. (Projekta apraksts)

3.

Plānoto pasākumu kvalitāte un ilgtspēja

Projektā skaidri definēti tā rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamie resursi, ieskaitot finanšu resursus, cilvēkresursus, kā arī papildus īstenojamās darbības, kas nodrošina maksimālo projekta rezultātu atdevi:

 1. Projekta ilgtspēja ir skaidri definēta, izsmeļoši norādīti visi nepieciešamie resursi, definētas atbilstošas papildus veicamās darbības – 2 punkti;
 2. Projekta ilgtspēja nav pietiekami izsmeļoši aprakstīta, tai nepieciešamie resursi apzināti tikai daļēji – 1 punkts;

3) Projekta ilgtspēja nav aprakstīta, tās nodrošināšanai nepieciešamie resursi ir neatbilstoši reālajai situācijai – 0 punkti.

19.2.1. aktivitātes projektiem:

B.2. (Projekta apraksts)

B.2.7. (Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju*)

C1. Ieņēmumu un izdevumu sadaļa 

19.2.2. aktivitātes projektiem:

B.2. (Projekta apraksts)

B.2.6. (Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju*)

*  Projekta informācijas un publicitātes pasākumu apraksts.

3. Specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji:

Specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem tiek piešķirts sekojošs punktu skaits:  2 punkti – pilnībā atbilstoši; 1 punkts – daļēji atbilstoši; 0 punkti – neatbilstoši.  Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem specifisko vērtēšanas kritēriju kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir:
1. rīcības projektiem - 4 punkti; 4.,6., un 10. rīcības projektiem – 3 punkti.

 

1. RĪCĪBA “DARBS UN PĀRTICĪBA”

Nr.

KRITĒRIJS

VĒRTĒJUMS/PUNKTI

(0- 2)

ATBILSTOŠĀS PROJEKTA PIETEIKUMA SADAĻAS

1.

Projekta ietekme uz rezultātu rādītājiem

Projekta ietekme uz rezultātu rādītājiem:

1. Projektam ir pozitīva ietekme uz vismaz diviem rezultātu rādītājiem – 2 punkti;

2. Tiek sasniegts viens rezultātu rādītājs – 1 punkts;

3. Tiek sniegta norāde uz rezultātu rādītājiem, taču to sasniegšana nav adekvāti, izsmeļoši pamatota – 0 punkti.

C2. Sasniedzamie radītāji

2.

Produkta/pakalpojuma virzības tirgū pamatojums

Projektā ir raksturoti tā rezultātā ražotie produkti/sniegtie pakalpojumi:

Ir veikts tirgus novērtējums , konkurentu analīze un / vai Biznesa plāns  – 2 punkti;

Sniegts daļējs produktu apraksts. Tirgus novērtējums , konkurentu analīze un / vai Biznesa plāns  virspusējs – 1 punkts;

Projektā sniegta nepietiekama informācija par produkta vietu tirgū. Tirgus novērtējums , konkurentu analīze un / vai Biznesa plāns nav pievienots – 0 punktu.

D Pavaddokumenti: Tirgus novērtējums, konkurentu analīze un / vai Biznesa plāns

3.

Projekta ekonomiskā ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

 

Projekta ekonomiskās ilgtspējas pasākumi ir izsmeļoši aprakstīti un atbilstoši reālajai situācijai. Pieprasītais finansējums ir pamatots skaidrs nepieciešamības apraksts. Projekta apraksts pārliecinoši pamato plānoto darbību. Pretendentam ir pietiekoši cilvēkresursi, zināšanas un prasmes produkta/pakalpojuma sekmīgai virzībai tirgū. 

1. Ekonomiskās ilgtspējas pasākumi ir izsmeļoši aprakstīti un situācijai atbilstoši. Naudas plūsma sagatavota atbilstoši situācijai, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, investīcijas un finansējuma avoti – 2 punkti;

2. Ekonomiskās ilgtspējas pasākumi ir aprakstīti daļēji, tie tikai daļēji atbilst reālajai situācijai. Naudas plūsma ir nepilnīga, ieņēmumi, izdevumi un finansējuma avoti ir izvērtēti daļēji – 1 punkts;

3. Ekonomiskās ilgtspējas pasākumi nav aprakstīti. Sastādītā naudas plūsma ir apšaubāma un nepamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi - 0 punkti.

 B.1. Informācija par projektu

 C1. Ieņēmumu un izdevumu sadaļa  esošiem uzņēmumiem C1. Ieņēmumu un izdevumu sadaļa  jaunajiem uzņēmumiem, C2. Sasniedzamie radītāji

4.

Vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju aktivizēšanas atbalsts.

 

Fiziskām personām obligāti pievienojama izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Pretendents ir deklarējies un / vai reģistrējies LP “Sēlija” teritorijā vismaz 2 gadus līdz projekta iesniegšanas datumam – 2 punkti;

Pretendents ir reģistrējies un / vai deklarējies LP “Sēlija” teritorijā vismaz vienu gadu līdz projekta iesniegšanas datumam – 1 punkts;

Pretendents nav reģistrējies un / vai deklarējies LP “Sēlija” teritorijā, vai arī ir reģistrējies/deklarējies teritorijā mazāk kā 1 gadu līdz projekta iesniegšanas datumam – 0 punkti.

Fiziskai personai nav iesniegta izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kurā norādīts deklarēšanās datums – 0 punkti.

Fiziskām personām obligāti pievienojama izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kurā norādīts deklarēšanās datums  

 

Īpašais kritērijs: Vienāda punktu skaita gadījumā prioritārs ir projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 3. specifiskajā kritērijā. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs, piešķirot papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazāka attiecināmo izmaksu summa.

 

6. RĪCĪBA „VESELĪGA DZĪVES VIDE”

 

Nr.

KRITĒRIJS

VĒRTĒJUMS/PUNKTI

( 0-2)

ATBILSTOŠĀS PROJEKTA PIETEIKUMA SADAĻAS

1.

Projekts ir aktuāls konkrētās apdzīvotās vietas  situācijā:

-  konkrētās mērķauditorijas dalībnieku  skaits šai apdzīvotajā vietā un viņu nodrošinājums ar pieejamību sporta aktivitātēm.

- ekoloģiskā situācija, dabas vērtības vides tēmas projektiem.

Projekta aktualitāte konkrētās apdzīvotās vietas  situācijā:

1. Situācija ir detalizēti aprakstīta atbilstoši projekta tēmai un projekta aktualitāte – pamatota – 2 punkti;

2. Situācija ir daļēji aprakstīta atbilstoši projekta tēmai, projekta aktualitātes – pamatojums ir tikai daļējs – 1 punkts;

3. Situācija ir neskaidri aprakstīta, nav minēts projekta aktualitātes pamatojums – 0 punkti.

A.1. Darbības apraksts

B.2. Projekta apraksts

2.

Projekts veicina:

Dabas tūrisma attīstību;

Veselīga dzīvesveida /sporta attīstību.

Kritērijā minētās komponentes analizējamas atbilstoši projekta tēmai, izvērtējot tikai vienu no šīm komponentēm. 

Projekta ietekme uz izvirzītajām tēmām:

1. Projekta ietekme uz definētajām tēmām( dabas tūrisma attīstība, veselīga dzīvesveida/sporta attīstību) ir detalizēti aprakstīta. Ir norādīta  tā rezultātu ietekme partnerības teritorijas vai novada mērogā – 2 punkti;

2. Projekta ietekme uz definētajām tēmām( dabas tūrisma attīstība, veselīga dzīvesveida/sporta attīstību) ir detalizēti aprakstīta. Ir norādīta  tā rezultātu ietekme pagasta mērogā – 1 punkts;

3. Projekta ietekme uz definētajām tēmām( dabas tūrisma attīstība, veselīga dzīvesveida/sporta attīstību) ir  aprakstīta tikai daļēji, nav sniegtas pārliecinošas norādes par  tā rezultātu ietekmi – 0 punkti.

B.2. Projekta apraksts

B.6. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji.

3.

Projekta ilgtspēja  ir novērtēta un pamatota

Obligāta prasība – pievienots Projekta uzturēšanas plāns.

 

Projekta  ilgtspējas pasākumi ir vispusīgi un detalizēti  aprakstīti un atbilstoši reālajai situācijai:

1. Ilgtspējas pasākumi ir vispusīgi un detalizēti aprakstīti un situācijai atbilstoši – 2 punkti;

2. Ilgtspējas pasākumi ir aprakstīti daļēji, tie tikai daļēji atbilst reālajai situācijai – 1 punkts;

3. Ilgtspējas pasākumi nav aprakstīti – 0 punkti.

B.2. Projekta apraksts

D Pavaddokumenti: Projekta uzturēšanas plāns.

B.2.6. Papildus informācijas, kas sniedzama saistībā ar stratēģiju*

Īpašais kritērijs. Vienāda punktu skaita gadījumā prioritārs ir projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 2. specifiskajā kritērijā . 2.specifiskajā kritērijā vērtējama tikai viena kritērija komponente, saskaņā ar projekta tēmu. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs, piešķirot papildu  0,1 punktu projektam, kam ir mazāka attiecināmo izmaksu summa.

*  Projekta informācijas un publicitātes pasākumu apraksts.

 

PROJEKTA IESNIEGUMS UN VISA AR TO SAISTĪTĀ DOKUMENTĀCIJA TIEK SNIEGTA TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ EPS SISTĒMĀ!

MK not. 590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Sludinājums (ar grozītajiem vērtēšanas kritērijiem pārejas periodam 2021-2022)

Aktuālā  SVVA Stratēģija – ar pārejas perioda grozījumiem

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R1

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R6

Palīgs cenu aptaujas veikšanai

Palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un cita skaidrojošā metodika atrodama šeit:

Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, zem sadaļas “Rokasgrāmatas”

Konsultācijas par projekta sagatavošanu aicinām veikt attālināti – nodrošināsim Zoom pieejas saiti vai pa tālruni:

Kristīna Rubina - Apinīte, Tālr. 28709990, e-pasts:  partneriba.selija@inbox.lv

 

         

Administratīvā vadītāja:                                                         Marta Cinglere