Triju Sēlijas lauku partnerību kopīgi īstenotajā projektā “Sēlijas salas” sācies otrais īstenošanas gads

Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, noslēdzis pirmo īstenošanas gadu.

17 Sēlijas mazajās apdzīvotajās vietās – “salās”, šis gads bijis visai darbīgs un, likumsakarīgi, arī rezultatīvs. Katras salas kopienu aktīvākie pārstāvji – uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību tūrisma un attīstības speciālisti tikušies gan ar tūrisma un uzņēmējdarbības speciālistiem un konsultantiem, gan kopīgi strādājuši prāta vētrās ar biedrības “Latvijas Lauku forums” speciālistu un ekspertu komandu. Šo tikšanos rezultātā projekta teritorijā ir definēti 17 vietējie tūrisma produkti, kas balstīti uz kopienu tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu, prasmēm, un, protams – iedzīvotāju entuziasmu un iniciatīvām. Nākamgad, 2019.gada vasarā sagaidāms ļoti saspringts, skaists darbs un piesātināta pasākumu programma, jo katra sala prezentēs savus jaunizveidotos tūrisma produktus plašai sabiedrībai.

Šajā, pirmajā projekta īstenošanas gadā, ir apzināts, apkopots un apstrādāts milzīgs informācijas apjoms par Sēlijas esošajiem un potenciālajiem tūrisma objektiem un pakalpojumiem, taču lielākais ieguvums – iepazītie cilvēki, kuri, neskatoties uz ikdienas aizņemtību, atrod laiku un spēku rūpēties par savas dzīvesvietas un kopienas labklājību un izaugsmi.

Nākamo četru mēnešu laikā jāpaspēj sagatavoties jaunajai tūrisma sezonai, sastādot un laižot klajā apjomīgu tūrisma bukletu, kas aptvers visu 17 Sēlijas salu jaunizveidoto tūrisma produktu klāstu, bet līdz decembra beigām ekspertu komanda sagatavos metodiskos ieteikumus šo produktu ieviešanai, pilnveidošanai un dzīvotspējas paaugstināšanai, kā arī izveidos Sēlijas atpazīstamības pasākumu ilgtermiņa plānu. Šādas vadlīnijas ilgstējīgai tūrisma attīstībai ir vitāli nepieciešamas, jo Sēlijas reģions pagaidām vēl aizvien ir Latvijas tūrisma kartes “pelēkā” daļa.

Jāteic, ka projekta lielākais izaicinājums patiešām ir šis, būtībā, absolūtais nulles punkts, no kura mēs visi kopā sākam atdzīvināt Sēliju kā atraktīvu, savdabīgu tūrisma galamērķi. Gribas izdarīt tik ļoti daudz… jau tūdaļ pat! Interesanti, ka dažām no Sēlijas salām jau šoruden radās iespēja izmēģināt savus jaunos produktus darbībā, kas arī tika veikts godam, uzņemot Moldovas delegāciju, no kuras dalībniekiem esam saņēmuši tikai labas atsauksmes un neviltotu interesi.

Lai arī projekts vēl tikai pusceļā, tiekam aicināti stāstīt par jau uzkrāto pieredzi – tā, piemēram, “Sēlijas salas” izskanēja cita apjomīga vietējo rīcības grupu sadarbības projekta konferencē Daugavpils novada Červonkā, kur, kopā ar projekta “DaugavAbasMalas” īstenotājiem runājām par kopienu aktivizēšanas milzīgo nozīmi lauku reģionu attīstībā.

Jau šobrīd intensīvi meklējam iespējas, kā turpināt projektā iesākto, lai nezaudēto salu savstarpēji radušos saikni pēc projekta īstenošanas noslēgšanas 2019.gada rudenī. Ikviens projektā iesaistītais cilvēks atsevišķi un mēs visi kopā apzināmies, ka tikai kopīgas darbības vedīs uz kopīgo mērķi, kuru mēs paši sev esam uzstādījuši ilgtermiņā – aktīva, saliedēta kopiena kā sociālekonomiskās izaugsmes garants mazajām apdzīvotajām vietām.  Ir radušās daudzas idejas par turpmākās sadarbības modeļiem un iespējām, taču vēl nepieciešams nedaudz laika, lai šīs idejas izstrādātu līdz gataviem priekšlikumiem, ar kuriem doties pie salu parstāvjiem Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā un Secē.

Attēlos: Moldovas delegācija Sēlijas salās.

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”. Projekta publiskais finansējums EUR 79 606.80, biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” līdzfinansējums EUR 2000.00.

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē – Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.

  • Informāciju sagatavoja biedrība “Lauku partnerība “Sēlija””,
  • projekta vadītāja Daina Alužāne
  • Papildus informācija: tālr. +371 22335439, e-pasts daina.aluzane@gmail.com